Priser og Reglement

Utstillingsreglement og Prisoversikt

1. HORVA 2019 Nordnorsk Landbruksutstilling er åpen for alle. Arrangøren forbeholder seg imidlertid retten til å godkjenne utstillere.

2. Påmelding gjøres på via dette skjemaet. Skjemaet blir nummerregistrert ved mottakelsen. Påmeldinga er bindende.

Påmeldings- og registreringsavgift blir fakturert ved påmelding. Denne avgifta er bindende og blir ikke refundert.

3. Påmeldingsfristen utløper 31. Mai 2019. Arrangøren forbeholder seg retten til å avslutte registreringa eller redusere påmeldt areal, hvis dette skulle bli fulltegnet før fristens utløp.

4. Standleie beregnes etter følgende satser:

UTEPLASS – KOSTNAD PR. STAND:

10 m2:     kr. 3.000,-
25 m2:     kr. 5.500,-
50 m2:     kr. 7.500,-
100 m2:   kr. 9.500,-
200 m2:  kr. 19.500,-

Over 200 m2 etter egen avtale.

Stand bygges i helhet av utstiller.

INNESTAND – KOSTNAD PR. STAND:

10 m2:   kr. 6.300,-
20 m2:  kr. 14.400,-
40 m2:  kr. 18.000,-

Påmelding- og registreringsavgift både for stand ute og inne er kr. 2200,-
Strøm er inklusiv standleie inntil 1,5 kW pr stand. Utover dette betales kr. 400,- pr kW.

Alle priser eksklusiv mva.

Utstillere innen gårdsmat og husflid / frivillige lag og organisasjoner:

Innestand 3×3 m2:    kr. 1.500,-
Utestand 3×3 m2:      kr. 1.000,-
Påmeldingsavgift:     kr. 750,-

A. Når utstilleren mottar plasstildeling, faktureres han samtidig for plassavgifta, som betales innen 15 dager. Om betalingsterminen ikke overholdes, belastes restbeløpet med 1,5 % pr. mnd. Det vil ikke bli åpnet adgang til utstillingen før disse terminene er betalt.

B. Utstilleren hefter for 25 % av den totale plassavgift hvis han er nødt til å trekke sin påmelding tilbake innen 1 mnd. før utstillingen åpner, og hefter for den totale plassavgiften hvis påmelding trekkes tilbake senere enn 1 mnd. før utstillingen åpner, hvis arrangøren ikke klarer å selge det påmeldte areal. Klarer arrangør dette, vil utstiller normalt bli godskrevet det oppnådde beløp. Påmeldingsavgifta vil ikke bli refundert.

C. Hvis utstillinga på grunn av uforutsette forhold, brann, flom el. lign., ikke kan avvikles, refunderes alle innbetalte beløp unntatt påmeldingsavgifta. Hvis arrangøren kommer til at oppslutninga er for liten kan utstillinga avlyses.

En eventuell slik avgjørelse blir truffet senest 2 mnd. før åpningsdagen. De påmeldte utstillere vil da bli underrettet, og alle innbetalte beløp returnert omgående.

5. Dersom deler av stand videre utleies skal dette gjøres kjent for utstillingsledelsen.

6. Bare varegrupper som er påmeldt kan vises på utstillinga.

7. Detaljsalg kan finne sted på utstillinga.

8. Plakater og annen reklame kan ikke settes opp eller distribueres på utstillings- og parkeringsområdet uten særskilt avtale med utstillingsledelsen.

Vareprøver og reklamemateriell må kun deles ut fra egen stand.

9. Demonstrasjoner, utdeling av vareprøver, oppvisninger og lignende meddeles utstillingsledelsen. Bestemmelser for disse virkemidler må nøye overholdes. Utstillingsledelsen skal påse at virkemidlene ikke forstyrrer andre utstillere. Bruk av stemmeforsterker eller høyttaler er ikke tillatt, uten særskilt tillatelse fra utstillingsledelsen.

Utstillerne er ansvarlig for de skader de selv, deres folk, produkter, utstyr og lign. påfører bygninger, inn- redninger, anlegg og personer. Nødvendige reparasjoner og utbedring av skader skjer for utstillers regning. Før arbeidet settes i gang skal utstillingsledelsen så vidt mulig varsle utstilleren.

Arrangøren besørger renhold av innendørs og utendørs publikumspassasjer. Egenprodusert avfall på egen stand er utstillers ansvar.

Messeområdet vil ikke bli inngjerdet, arrangøren besørger kun patruljering på området fra 29.08.19 kl. 1800- 01.09.19 kl. 16.00. Messen påtar seg intet ansvar for utstilte varer, utstyr og tredjepersons eiendeler. Utstillerne dekker selv alle nødvendige forsikringer.

Utstillerne må selv sørge for all transport, montasje, nedtaking, pakking og bort kjøring av sine varer, emballasje og dekorasjonsmateriell.

Når utstillinga er demontert, skal standen tilbakeleveres fri for dekorasjoner, spiker, tape og lign. Hvis dette ikke er skjedd, blir utstilleren belastet for utgifter med dette. Arrangørens eventuelle tilgodehavende hos utstillerne innbetales før utstillingens slutt, og i alle tilfelle før utstillingsgjenstandene blir tatt bort.

Utstillerne har plikt til å rette seg etter det gjeldende påmeldingsreglement og de bestemmelser som arrangøren til enhver tid fastsetter for arrangementsperioden, uansett om det er tatt forbehold av noe slag.

Tvister om forståelsen av inngått avtale mellom arrangør og utstiller avgjøres av en voldgiftsnemnd. Bestemmelse i lov om rettergangsmåte for tvistemål kapittel 32 om voldgift anvendes.

Det er ikke tillatt å pakke ned standen før messen er over.

>> Til påmeldingsskjema